MT

Il–Europe Direct ta’ Trieste huwa mmexxi mil-municipalita ta’ l-istess local b’arrangament mal-kummissjoni Ewropeja. Il-Europe Direct jaghmel parti mill-ufficcju tal-informazzjoni tal-municipalita u t-tmexxija tieghu hija koordinata mil-U.R.P (Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficcju Pubbliku ta’ Informazzjoni). Dan l-ufficcju gie inawgurat fit-23ta’ Gunju, 1999 bhala centru ta’ Informazzjoni  u punt ta' riferiment dwar l-istutuzzjonijiet Europej – il-Kummissioni Ewropea, il-Parlament Ewropew u il-Kunsill Europew.

Huwa centru li jaghmel parti minn familja kbira ta' madwar 393 punt mqassma madwar ir-regjuni ta' l-Ewropa, li nghataw il-hajja minn Mejju 2005 wara li ntegraw fihom ic-centri ta informazzjoni “Carrefours”. Fl-Italja hemm Europe Direct f’kull regjun. Biex tara l-indirizzi ta’ dawn in-newerks ta’ informazzjoni zur il-websajt
http://europa.eu.int/comm/relays/ed_en.htm.

Ghal iktar informazzjoni jew ghajnuna zur il-websajt:
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm, li hija s-sit ufficcjali ta’ Direttorat Generali ghall-istampa u komunikazzjoni.

Tinsewx li fi Trieste............

.......... infurmati tajjeb dwar it-temi kurrenti tal-Unjoni Ewropeja u naghmlu hilitna biex nirrispondu ghall-mistoqsijiet kollha taghkhom mill-iktar fis possibbli. Pero xi drabi anke ahna nintilfu xi ftit, ghall fatt li hemm hafna u hafna informazzjoni. Taqtghux qalbkhom ghaliex jekk ma nkunux nistghu nirrispondukhom ahna, nghinukhom iggibu l-informazzjoni min sorsi ohra.

………… ghandna hafna pubblikazzjonijiet li jitqassmu b’xejn: dokumenti ufficcjali, rivisti, fuljetti, CD’s, video cassettes, posters u materjal iehor ippubblikat mill- Ufficcju ta’ Informazzjoni ta’ l-Unjoni Ewropa. Ghandna wkoll access specjali ghall-databases mahruga mill-Unjoni Ewropeja.

Ahna experti fuq il-programm YOUTH (naghmlu parti minn organizzazjoni ufficjali u wkoll parti mill-Eurodesk) naghmlu kampanji regolari fir-regjun taghna dwar dan il-programm partikolari u wkoll nippubblikaw ktejjeb kull sena u l-impjegati huma mharrga f’diversi lingwi.

Mistoqsijiet? Problemi?Ibaghtilna emajl jew fax preferibbilment bit-taljan, ingliz jew franciz.


Il-websajt taghna toffri verzjoni qasira bil-lingwa ingliza u hafna ritratti ta’ l-attivitajiet li niehdu sehem fihom (iccekkjaw il-kalendarju ta’ attivitajiet u ritratti fuq il-homepage taghna.

NB: Jiddispjacina, li din hija l-unika pagna bil-Malti. Nirringrazzjaw lill-kollegi taghna u l-interpreti madwar l-ewropa kollha ta l-ghajnuna u l-kollaborazzjoni taghhom.  Nisperaw li ntejbu din il-pagna fi zmien qarib.

Jekk inti interessat izzur is-sit tal- Europe Direct Info Relay Centre mur:
http://www.europedirectmalta.com


back to the Italian homepage